redlipstickresurrected:

redlipstickresurrected:

Enoki Toshiyuki  aka 榎俊幸 aka Toshiyuki Enoki aka 榎木利行 (Japanese, b. 1961, Tokyo, Japan) – Black Cat  Paintings